Privacy- en Cookieverklaring Dümmen Orange

In deze Privacy- en Cookieverklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens worden verzameld (verwerkt) wanneer u gebruikmaakt van de website van Dümmen Orange <growbasewell.com> (“Website”), alsmede de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, delen en beschermen.

Deze Privacy- en Cookieverklaring is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens die wij via onze Website verzamelen, en niet op persoonsgegevens die wij via andere methoden of diensten verzamelen, met inbegrip van websites die eigendom zijn van of worden geëxploiteerd door aan ons gelieerde ondernemingen of onze leveranciers of partners.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dümmen Orange is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de Website. Wij zijn een vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te (2678 PS) De Lier aan de Coldenhovelaan 6.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en wanneer?

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw contactgegevens waaronder uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en cv (dat persoonsgegevens kan bevatten zoals geslacht, woonplaats, geboortedatum en foto), wanneer u contact met ons opneemt via de Website, wanneer u een catalogus bestelt, of wanneer u bij ons solliciteert. 

Hoe gebruiken wij de door ons verzamelde persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij via onze Website verzamelen om u de diensten en producten te kunnen leveren waar u ons om heeft verzocht. Wij gebruiken de verzamelde gegevens ook om te onderzoeken hoe wij de Website kunnen aanpassen om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Delen van persoonsgegevens

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet en maken deze niet op een andere manier bekend, behalve zoals beschreven in deze Privacy- en Cookieverklaring.

Wij kunnen uw sollicitatie delen met leidinggevenden binnen de Dümmen Orange-groep (wereldwijd) om uw sollicitatie te beoordelen en de juiste persoon aan de juiste vacature te koppelen.  

Wij delen uw gegevens met dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens ons, bijvoorbeeld ten behoeve van onze hosting, beheer en onderhoud van onze systemen. Met deze dienstverleners gaan wij overeenkomsten aan die hen verplichten uw privacy te waarborgen en passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere derden indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; illegale activiteiten, vermoede fraude of schendingen van de voorwaarden van onze Website en/of beleid te onderzoeken, te voorkomen of te beëindigen of indien nodig om onszelf te verdedigen tegen claims van derden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (bijvoorbeeld in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).

Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens 

Wij kunnen de persoonsgegevens die wij via onze Website verzamelen doorgeven aan ontvangers in andere landen dan die waar de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Het is mogelijk dat die landen niet hetzelfde passende beschermingsniveau bieden als het land waar u uw persoonsgegevens aanvankelijk verstrekt hebt. Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, zullen wij deze gegevens beschermen zoals beschreven in deze Privacy- en Cookieverklaring en in overeenstemming met het toepasselijk recht. Wij gebruiken verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw, naar dergelijke landen doorgestuurde, persoonsgegevens voldoende beschermd worden in overeenstemming met de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. 

Bewaren van uw persoonsgegevens 

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, bewaren wij uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor we ze verzamelen. Uw sollicitatie bewaren wij maximaal een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht ons te verzoeken om: (i) toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) een (digitale) kopie van uw persoonsgegevens; (iii) correctie van uw persoonsgegevens indien deze onvolledig of onjuist zijn of (iv) verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden zoals bepaald door het toepasselijk recht. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen in verband met uw situatie. Wanneer u ons toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. 

Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt aanvragen of een van uw andere rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder “Vragen”. 

Cookies 

Wij verzamelen ook bepaalde gegevens door gebruik te maken van cookies wanneer u onze Website bezoekt. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u bepaalde websites bezoekt. 

U heeft zeggenschap over cookies en u kunt het gebruik van cookies te allen tijde weigeren door de instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers zullen u mededelen hoe u nieuwe cookies kunt weigeren, hoe u een melding kunt krijgen wanneer u nieuwe cookies ontvangt, en hoe u bestaande cookies kunt uitschakelen. Wij maken u er echter op attent dat het mogelijk is dat u, door cookies te weigeren of te verwijderen, geen (of niet volledig) gebruik kunt maken van alle functionaliteiten van de Website.

 

Op de Website maken wij gebruik van de volgende cookies:

JSESSIONID

Deze cookie wordt geplaatst wanneer u een sessie krijgt toegewezen van de server. Wij gebruiken deze cookie bijvoorbeeld om te beoordelen of u al dan niet bent ingelogd. Deze cookie wordt opgeslagen totdat de sessie wordt beëindigd (browser wordt afgesloten).

preferreduserlanguage

Deze cookie wordt geplaatst wanneer u besluit de taal van de Website te wijzigen. De volgende keer dat u de Website bezoekt leiden wij u door naar uw voorkeurstaal. Deze cookie wordt opgeslagen voor een periode van één jaar.

preferredCountry, preferredAssortment en preferredRegionalWebsite

Deze cookies worden geplaatst wanneer u uw land wijzigt (vanuit de cookiebalk). De volgende keer dat u de Website bezoekt leiden wij u door naar de Website van uw regio. Uw voorkeursland wordt – onder meer - gebruikt wanneer u contact met ons zoekt via het contactformulier op de Website (het door u gekozen land is dan reeds ingevuld). Deze cookie wordt opgeslagen voor een periode van één jaar.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van onze Website. 

Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. Dit houdt in dat wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben afgesloten, het laatste octet van het IP-adres hebben gemaskeerd, gegevens delen hebben uitgezet en geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookie. De door Google Analytics verzamelde gegevens inzake uw gebruik van onze Website (zoals, de bezochte URL, datum en tijdstip waarop de pagina werd bekeken) worden via een beveiligde verbinding (SSL) verstuurd en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze gegevens gebruiken om voor ons rapportages op te stellen over de activiteiten op onze Website. Op grond van onze overeenkomst met Google, is het Google niet toegestaan deze gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en mogen zij deze gegevens uitsluitend doorgeven aan derden wanneer zij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of wanneer die derden gegevens verwerken namens Google. Deze cookie wordt opgeslagen voor een periode van één jaar.

Vragen

Wij zijn te allen tijde bereid vragen over onze Privacy- en Cookieverklaring te beantwoorden. Indien u ons feedback wenst te verstrekken, vragen heeft of indien u uw rechten in verband met uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via Privacy@dummenorange.com of Postbus 26, 2676 ZG De Lier. Indien u klachten heeft over de omgang met uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot de betrokken toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen in deze Privacy- en Cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy- en Cookieverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij zullen de datum van de meest recente versie onderaan de Privacy- en Cookieverklaring vermelden. Wij adviseren u de Website regelmatig te raadplegen om te kijken wat de laatste versie is.

Mei 2018.